Onderzoek & publicaties

Jaarverslagen

Publicatiereeks Overheid en Arbeid

 •  O&A 2016, nr. 43 | Normalisatie rechtspositie ambtenaren: hoe verder? (1.0 MB)
  Jaap Uijlenbroek et al.
 •  O&A 2015, nr. 42 | Staat van de ambtelijke dienst 2015. De overheid in tijden van verandering. (6.1 MB)
  Overhandigd aan de SG BZK tijdens het Jaarcongres Leerstoelen op 10 december 2015.
 •  O&A 2015, nr. 41 | Illusies over fusies. Een kritische beschouwing over de schaalvergroting in de Nederlandse publieke sector 1985-2012
   (6.9 MB) Oratie van prof. dr. Jos Blank
 •  O&A 2015, nr. 39 | Vakmensen en bewust vertrouwen: een institutionele beschouwing over de arbeidsmarkt in het middelbaar beroepsonderwijs (2.1 MB)
  Prof. dr. M.J.S.M. van der Meer
 •  O&A 2014, nr. 37 | Arbeidsverhoudingen aan het werk. Grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden (885 KB)
  Oratie van Professor dr. J.J.M. Uijlenbroek, 13 februari 2015.
 • Q&A 2014, nr. 36 | Alles voor het publiek domein
  Bundel 10 september 2014 aangeboden aan prof. mr Roel Bekker en prof. dr mr Roel Nieuwenkamp, ter gelegenheid van hun terugtreden als hoogleraar van respectievelijk de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel
 • De arbeidsmarkt voor leraren: Theorie, beleid en werkelijkheid
  Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg op 6 juni 2014 om 16.15 uur door prof. dr. Frank Cörvers
 •  O&A 2013, nr. 34 | Staat van de Ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? (4.1 MB)
  Coördinatie: Loes Spaans en Jonas Westhoek
 •  O&A 2013 | Schaduwpolitici, bontkragen en blokkendozen (614 KB)
  Een onderzoek naar de politiek-ambtelijke verhoudingen in Nederland
  Prof. dr mr. R. Nieuwenkamp
 • O&A 2012, nr. 31 | The wounded soldiers of bureaucracy
  Prof. mr. B. Barentsen
  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van de Albeda Leerstoel (Arbeidsverhoudingen in de publieke sector) aan de Universiteit Leiden, 28 september 2012
 • O&A 2011, nr. 30 | Het eigene van der overheid - II
  Vervolgpublicatie naar aanleiding van het in 2011 gevoerde gelijknamige debat (zie O&A 2011-27)
 •  O&A 2011, nr. 29 | Staat van de ambtelijke dienst - Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor? (STAD) (3.1 MB)
  Een kritisch, analytisch overzicht van hoe de ambtelijke dienst 'erbij staat', kwantitatief en kwalitatief. Op 6 december 2011 aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • O&A 2011, nr. 28 | "De rol van de EU" en "Politiek en ambtenarij"
  Oraties van professor mr. A. de Becker en professor dr. mr. R. Nieuwenkamp op 19 mei 2011
 • O&A 2011, nr. 27 | Het eigene van de overheid
  Een aantal materiedeskundigen heeft reflecties en verdiepingen geschreven bij de verkenning "Waarden maken de overheid" van G. Rijnja en L. Klinkers. De bundel is input voor het debat met wetenschap, beleid, politiek en sociale partners, als verkenning naar "het eigene van de overheid".
 • O&A 2010 | Zoals een goed ambtenaar betaamt
  Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. C.R. Niessen, hoogleraar Ien Dales leerstoel.
 • O&A 2010 | Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel
  Afscheidsrede van prof. mr. C.R. Niessen, hoogleraar Ien Dales leerstoel.
 • O&A 2009, nr. 26 | OR en integriteit in de (semi) publieke sector
  Over een bijzondere omgeving (overheid als werkgever) die bijzonder eisen stelt, ook aan integriteit.
 • O&A 2009, nr. 25 | Nieuwe overheid, nieuwe arbeidsverhoudingen
  Een agenda voor veranderende arbeidsverhoudingen bij de overheid.
 • O&A 2009, nr. 24 | Liaisons dangereuses
  Enige beschouwingen over de arbeidsverhoudingen bij de overheid, met name tussen politici en ambtenaren. Oratie van prof. mr. R. Bekker, hoogleraar Albeda Leerstoel.
 • O&A 2008, nr. 23 | Geroepen om het algemeen belang te dienen
  Publicatie over ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Over de verhouding van enerzijds de beroepstrots van ambtenaren en anderzijds de integriteit van de nederlandse overheid (en haar ambtenaren).
 • O&A 2006, nr. 21 | Active aging - tussen droom en daad
  Publicatie over allerlei aspecten die te maken hebben met beleid om mensen langer, gezond en met plezier te laten werken.
 •  O&A 2006, nr. 20 | Zou Ien Dales nu tevreden zijn? (2.3 MB)
 • O&A 2006, nr. 19 | Transities en mobiliteit arbeidsmarkt
 • O&A 2005, nr. 18 | Heeft de ambtelijke status nog toekomst?
 • O&A 2003, nr. 17 | Arbeidsconflicten bij de overheid
  Effectieve conflictoplossing bij individuele arbeidsconflicten, oratie door mr. A.F.M. Brenninkmeijer en mr. L.C.J. Sprengers
 • O&A 2001, nr. 16 | Grand Design
  Een onderzoek naar processen van normalisering en decentralisering in de arbeidsverhoudingen voor overheidspersoneel in de periode 1990-2000 door K.M. Becking
 • O&A 2001, nr. 15 | Vluchten kan niet meer
  Oratie van prof. mr. C.R. Niessen, 1 maart 2011
 • O&A 2000, nr. 14 | Duiken of stenen vangen. Aspecten van bestuurlijke verantwoordelijkheid
  Afscheidscollege van prof.  H.J.L. Vonhoff, bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam in de Faculteit der Sociale Wetenschappen.