Bijzonder hoogleraren

Twee bijzonder hoogleraren op nieuwe Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt

Dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer zijn benoemd als de eerste bijzonder hoogleraren op de Leerstoel ‘Onderwijsarbeidsmarkt' van het Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion (ReflecT) van Tilburg University en het CAOP in Den Haag. ReflecT ontwikkelt een masterprogramma met daarin een specialisatie onderwijsarbeidsmarkt waarbij de hoogleraren betrokken zijn. De leerstoel ontvangt financiële ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Prof. dr. Frank Cörvers

Prof. dr. Frank Cörvers bekleedt aan Tilburg University de bijzondere leerstoel  Onderwijsarbeidsmarkt. De leerstoel is ondergebracht bij het Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion (ReflecT) van Tilburg Law School, en verbonden aan het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) in Den Haag.

Frank Cörvers (1966) studeerde algemene economie in Maastricht en Hannover, en promoveerde aan Maastricht University op een onderzoek naar de invloed van onderwijs en training op de internationale concurrentiepositie van de industrie. Hij werkte als docent aan de economische faculteit bij Maastricht University, en als onderzoeker, projectleider en leidinggevende bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Tegenwoordig leidt hij bij het ROA het onderzoeksprogramma Menselijk kapitaal in de regio, in combinatie met de invulling van de bijzondere leerstoel Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid aan Maastricht University. Hij is voor deze bijzondere leerstoel tevens verbonden aan het Nederlands Expertise en Innovatiecentrum Maatschappelijke Effecten Demografische krimp (Neimed) te Heerlen. Eerder was hij acht jaar lang toezichthouder bij Citaverde College, en sinds januari 2014 is hij toezichthouder bij Zuyd Hogeschool.

Zijn recente publicaties gaan over de arbeidsmarkt voor leraren, macrodoelmatigheid van opleidingen, arbeidsmarktflexibiliteit, migratie, brain drain en regionale arbeidsmarkten. Hij is fellow bij Netspar (Tilburg University) en het Network Social Innovation (NSI) van Maastricht University. Hij publiceerde tientallen onderzoeksrapporten voor opdrachtgevers van onder andere ministeries, provincies, Europese instellingen, OECD, World Bank, en onderwijs- en branche-organisaties. Hij wordt als expert op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt regelmatig gevraagd voor interviews en workshops, en voor onderzoek en advies bij ministeries, adviesorganen (SER, Onderwijsraad, WRR, AWT, etc.) en lagere overheden.

Marc van der Meer

Marc van der Meer is bijzonder hoogleraar ‘Onderwijsarbeidsmarkt’ bij het onderzoeksinstituut ReflecT/ Tilburg Law School van Tilburg University en van het CAOP in Den Haag. Hij studeerde algemene economie in Tilburg en Madrid, en promoveerde aan de Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (ASSR) op het proefschrift ‘Vaklieden en werkzekerheid’ (promotores: CJM Schuyt en J.Visser). Hij werkte eerder als hoofd opleidingen en universitair hoofddocent bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS), en als programmaleider bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). De afgelopen vijf jaar was hij de eerste directeur van het landelijk Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo). Momenteel is hij als onafhankelijk wetenschappelijk adviseur verbonden aan de MBO-sector. Hij werkt afwisselend op locatie in Woerden, Zoetermeer, Tilburg en Den Haag.
 
Marc van der Meer vertegenwoordigt de Nederlandse overheid bij de OECD op het terrein van VET, en is met Ton Wilthagen deelnemer aan het Europese zevende kaderprogramma STYLE naar jeugdwerkloosheid. Hij is mede-initiatiefnemer van de professionele community www.hetnieuweberoepsonderwijs.nl, dat recent is ondergebracht in het Mediacollege in Amsterdam. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen en initiatiefnemer van het online Platform Arbeidsverhoudingen, dat momenteel gelanceerd wordt om het publieke debat over de arbeidsverhoudingen te faciliteren.

Beide hoogleraren gaan zich een dag per week bezighouden met de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de onderwijsarbeidsmarkt, zoals professionalisering, de behoefte aan onderwijspersoneel, mobiliteit van leraren, imago van het beroep, vergrijzing en arbeidsproductiviteit. De leerstoel richt zich op onderzoek, op onderwijs en op kennisuitwisseling en kennisverspreiding.

Onderzoek en colleges
In hun onderzoek gaan de hoogleraren vooral de ontwikkelingen van de onderwijsarbeidsmarkt bestuderen en deze, waar relevant, vergelijken met andere sectoren. Jaarlijks verzorgen zij een keuzevak voor masterstudenten van diverse studierichtingen en geven zij postacademische cursussen en gastcolleges.

Kennisuitwisseling en kennisverspreiding
De leerstoel vervult een platformfunctie voor de kennisuitwisseling en de kennisverspreiding. De hoogleraren gaan publiceren en initiëren debatten. Daarbij kunnen zij ook samen met de andere bijzondere leerstoelen van het CAOP activiteiten ontplooien. Bijvoorbeeld voor het jaarlijkse congres rond actuele arbeidsmarktthema's in de publieke sector voor sociale partners, wetenschappers, bestuurders, beleidsmedewerkers, MR-leden en studenten. De andere CAOP-leerstoelen gaan over arbeidsverhoudingen in de publieke sector (Albeda Leerstoel), de overheid als arbeidsorganisatie (Ien Dales Leerstoel) en over (inter)nationaal vergelijkingen en hervormingen van het overheidsapparaat in de publieke sector (Leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform).

Promovendus: Mariëtte Amsing

Mariëtte Amsing (1987) is per midden augustus 2015 begonnen als promovendus bij de bijzondere Leerstoel ‘Onderwijsarbeidsmarkt’ van het onderzoeksinstituut ReflecT (Tilburg Law School, Tilburg University) en het CAOP in Den Haag.

Mariëtte studeerde Algemeen Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar bachelor volgde ze de richting Onderwijskunde, haar master rondde ze af binnen de richting Lifelong Learning. Tijdens haar master deed ze een comparatief onderzoek naar de positie van niet-traditionele studenten (deeltijdstudenten, zij-instromers, oudere studenten etc.) in het hoger onderwijs in Nederland en in de Verenigde Staten. Hiervoor was ze in 2010 een half jaar verbonden aan Teachers College, Columbia University, New York.

Na haar opleiding werkte ze als docent en junior-onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onder meer betrokken was bij het onderzoek van de Commissie-Samson naar seksueel misbruik binnen de jeugdzorg. De afgelopen 3 jaar was ze werkzaam als adviseur onderwijs bij consultancybureau BMC, met een focus op innovatietrajecten als zomerscholen tegen zittenblijven, blended learning, vernieuwing van de beroepsgerichte examens en talentenprogramma’s in het vmbo.

Mariëtte gaat zich de aankomende 4 jaar bezighouden met de invloed van flexibilisering op arbeidsrelaties in het onderwijs. Ze zal daarbij gaan kijken naar de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de onderwijsarbeidsmarkt, zoals professionalisering, HRM, de behoefte aan onderwijspersoneel, startende leraren, mobiliteit van leraren, imago van het beroep, de invloed van vakbonden etc. Mariëtte werkt afwisselend op locatie in Tilburg, Den Haag en Utrecht.

Wil je meer weten over het thema of van gedachten wisselen met Mariëtte?
Neem dan contact met haar op via m.amsing@caop.nl of via 06 – 127 66 145.