afbeelding

Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt

Kwantitatieve en kwalitatieve invalshoek

De onderwijsarbeidsmarkt kent zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve dimensie. Bij de kwantitatieve invalshoek gaat het vooral om arbeidsmarktvraagstukken als mobiliteit, vervangingsvraag, vergrijzing, beloning en motivatie, arbeidsproductiviteit etc. Bij de kwalitatieve invalshoek gaat het om vraagstukken als opleiding en professionalisering, leven lang leren, kwaliteit van de arbeid etc. Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten zijn nauw met elkaar verweven. Leerkrachten die niet tevreden zijn over hun ontwikkelingsmogelijkheden bijvoorbeeld zullen de sector eerder verlaten. Voor de onderwijsarbeidsmarkt zijn dan ook beide invalshoeken relevant.

De leerstoel richt zich in principe op de gehele onderwijssector, van po tot en met ho. Dat laat onverlet dat in veel onderzoek verbijzondering naar specifieke onderwijssectoren wel gewenst is. De afzonderlijke onderwijssectoren verschillen in een aantal opzichten sterk van elkaar. Anderzijds is er tussen onderwijssectoren een grote overlap, zijn er thema's die in alle sectoren in meer of mindere mate spelen (vergrijzing, diversiteit, functiedifferentiatie, professionele ruimte etc.) en worden doorlopende leerlijnen nagestreefd. Onderwijssectoren kunnen met andere woorden veel van elkaar leren.

Een belangrijke dimensie betreft de praktijkgerichtheid versus de wetenschappelijke invalshoek. Voor de leerstoel zal het onderzoek voldoen aan het wetenschappelijk normenkader en tegelijkertijd voldoende praktijkgericht zijn zodat de sector er daadwerkelijk wat aan heeft. De wetenschap wordt op haar beurt gevoed door praktijkervaringen, wat een belangrijke verrijking betekent.

Activiteiten

Voor de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt is een meerjarig projectplan opgesteld als kader voor gezamenlijke kennisactiviteiten en producties. Aan de basis van het projectplan ligt een reeks expertmeetings gerelateerd aan Lerarenagenda. Deze reeks fungeert als platform van/voor experts en dient ter voorbereiding van onderzoekprojecten en andere activiteiten. In 2016 worden vier grote expertmeetings rond geselecteerde thema’s georganiseerd en in januari 2017 een grote landelijke bijeenkomst gehouden.