Publicaties prof. mr. L.C.J. Sprengers

Van november 2002 tot 1 januari 2012 bekleedde prof. mr. L.C.J. Sprengers als bijzonder hoogleraar de Albeda leerstoel.
Hieronder een overzicht van zijn publicaties in die periode.

Vaste bijdragen

 • maandelijkse annotaties van medezeggenschapsuitspraken voor Tijdschrift Sociaal recht, tevens lid deelredactie medezeggenschapsrecht.
 • maandelijkse bespreking uitspraken Ondernemingskamer voor vakblad OR-Informatie

2011


2010

 • 25 jaar collectief overleg bij de overheid: terug -en vooruitblik.
  Bron: Tijdschrift voor Arbeidsrecht.
 • Wie A zegt moet B zeggen: over normalisatie.
  Bron: Tijdschrift voor Arbeidsrecht.
 • L.C.J. Sprengers "Collectief overleg en Conflict" en "Medezeggenschap", hoofdstukken 7 en 8 in: "Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht", red E. Verhulp, Den Haag, BJU, 2010, derde druk.
 • ‘Het ligt eraan waar je zoekt, welk recht je zult vinden. Over de uitleg van het primaat
  van de politiek in de WOR’, opgenomen in K.M. van Hassel en M.P. Nieuwe Weme (red).
 • Willems’ wegen, opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M.Willems, Deventer 2010,
  Serie vanwege het van der Heijden instituut nr. 102, ISBN 978-90-13-07027 9, p. 375-385.
 • Met G.A. Stouthart, The prohibition of age discrimination in labour relations, opgenomen
  in J.H.M. van Erp & L.P.W. van Vliet (ed.), Netherlands Reports to the Eighteenth
  International Congress of Comparative Law, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland p.339-354.ISBN 978-94-000-0042-1.5
 • “This is it?” Beschouwing over het eindstadium van het normalisatieproces, opgenomen
  J.Th.J. van den Berg e.a (red) Zoals een ambtenaar betaamt, Liber Amicorum voor
  C.R.Niessen Den Haag 2010 ISBN 978-90-79391-02-8, p. 133-147.
 • "Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese
  Ondernemingsraden", opgenomen in: "Tekst & Commentaar Arbeidsrecht", 6e druk,
  Deventer, Kluwer, 2010 ISBN 978 90 13 07305 8.
 • Artikelsgewijs commentaar bij art. 46a t/m 54 WOR in losbladige ‘de Ondernemingsraad, aflevering 98, red. R.H. van ’t Kaar, Kluwer, 23 pagina’s.
 • Jaarverslag Albeda Leerstoel 2010.

Artikelen

 • Ondernemingsraad en activistische aandeelhouders, TRA 2010/2, p. 5-11.
 • Wijziging in de regeling bedrijfscommissies, TRA 2010/17, p. 24-26.
 • Medezeggenschapsrechtspraak juli 2009-juli2010, TRA 2010/100, p. 22-27.

Annotaties

 • Hof Amsterdam 20 oktober 2009 en Hof Amsterdam (ok) 10 december 2009,
 • Privatisering met eenzijdig vastgesteld sociaal plan geoorloofd, TRA 2010/51, p. 35-37.
 • Hof Amsterdam (OK) 19 juli 2010, LJN BN 1709, Adviesrecht or niet ingeperkt door
 • bevoegdheden redactieraad. TRA 2010/81, p. 26-27.

Digitaal

Bijdragen aan digitale databank Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren, uitgave Reed
Elsevier. Thema’s:

 • Overleg met de vakorganisaties bij de overheid
 • Wet op de ondernemingsraden bij de overheid
 • Artikelsgewijs commentaar bij art, 105-118 ARAR en art. 12-1 t/m 12.3 CAR/UWO

Onderwijs

 • Keuzevak Arbeidsverhoudingen bij de overheid Universiteit Leiden.
 • Colleges in verscheidene bachelor en mastervakken van de afdeling sociaal recht en ook van ondernemingsrecht Universiteit Leiden.
 • Scriptiebegeleiding.
 • Verscheidene PAO cursussen bij Universiteit Leiden, waaronder inleiding
  ambtenarenrecht en actualiteiten ambtenarenrecht en bij Universiteit Maastricht.
 • Actualiteiten Ambtenarenrecht en Universiteit Groningen

2007

Boeken

 • L.C.J.Sprengers, W.L.M.M. Beljaar, L.A. Spaans (red), Active Aging-tussen droom en daad',. Den Haag 2007, Publicatiereeks Overheid & arbeid 2006-21, publicatie naar aanleiding van de conferentie van de Stichting Albeda leerstoel in samenwerking met ABP en Loyalis op 23 november 2006 bij CAOP Den Haag. met daarin opgenomen bijdrage L.C.J.Sprengers, Active aging: van beleid naar praktijk, p.10-18.
 • ‘De ondernemingsraad de maat genomen', bijdrage aan Liber Amicorum prof.mr.Wil Fase,:Een inspirerende Fase in het sociaal recht, onder red. van A.Jacobs en F.Pennings, Paris, Zutphen 2007, p. 167-183.
 • "Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden", opgenomen in: "Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht", 4e druk, Deventer, Kluwer, december 2007.

Artikelen

 • "Het ligt eraan waar je zoekt, welk recht je zult vinden" Over de uitleg van het primaat van de politiek in de WOR
  Artikel van prof. mr. L.C.J. Sprengers in het Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Huub Willems als voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
 • Ter visie, Het primaat van de politiek, het regeerakkoord en de ambtenaren, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2007-3, p. 71-72.
 • De rechter en het medezeggenschapsrecht. De taak van de wetgever bij de vaststelling van rechterlijke toetsingsnormen, SMA 2007-6, p. 218-223.
  ‘Vergelijking geschillenregeling WMS en WOR: Wetgeving met dezelfde moeder, maar andere vaders'' , in Nederlands Tijdschrift voor onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2007-2, p. 83-101.
 • Rechtspraakoverzicht Medezeggenschapsrecht, juli 2006-juli 2007, SMA 2007-10, p. 377-386.

Annotaties

 • Regeling arbeidsvoorwaarden vastgesteld door publiekrechtelijk lichaam, annotatie HR 29 september 2006, SR 2007-1, p. 28-30. (OR Stadsdeel Zuideramstel)
 • Verslechtering Sociaal plan verworpen, annotatie bij Ondernemingskamer 12 maart 2007 SR 2007 7, p. 262-265 (COR Bolsius)
 • Nieuwe feiten, annotatie bij Ondernemingskamer 20 juni 2007 in Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2007-12, p.411-413 (OR Erico)
 •  Verslag van de Albedaleerstoel "Arbeidsverhoudingen en ADR 2005 en 2006"  (431 KB)

Voorts maandelijks een bespreking van rechtspraak van de Ondernemingskamer in OR Informatie.


2006

Boeken

 • "Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden", opgenomen in: "Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, 4e druk, Deventer, Kluwer, december 2006.
 •  De OR als bewaker van arbeidsomstandigheden' (99 KB), bijdrage aan Liber Amicorum prof.mr. A.Geers: Arbeid en gezondheid, Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming, S. Klosse (red.) Universitaire Pers Maastricht, Maastricht 2006, p. 131-143.
 • Effective resolution of collective labour disputes in the public and private sector, hoofdstuk 1 in : Effective resolution of collective labour disputes, A.F.M.Brenninkmeijer, L.C.J.Sprengers, A.J. de Roo, R.W.Jagtenberg, Europa Law Publishing , Groningen 2006

Rapport

 •  Active aging: van beleid naar praktijk (219 KB). Analyse van de vormgeving van leeftijdsbewust personeelsbeleid in CAO-afspraken bij de overheid aan de hand van twee sectorregelingen, verschenen t.b.v. congres Albeda-leerstoel op 23 november 2006 te Den Haag (58 pagina's).

Artikelen

 •  "Wie A zegt, moet B zeggen?" (194 KB), in: Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2006, 2, p. 63-73, over de toekomst van de ambtelijke status.
 • Rechtspraakoverzicht Medezeggenschapsrecht, juli 2005-juli 2006, SMA 2006-nr.11/12., p. 516-523.
 • ‘Wet Harrewijn moet dialoog over topinkomens bevorderen' in OR Informatie 2006/8, p. 16-19.
 • Praktisch omgaan met het politiek primaat, geschreven tezamen met J.P. de Jong en H.W.Stil, opgenomen in losbladige ‘Overleg en Medezeggenschap bij de overheid' , Kluwer Alphen a/d/ Rijn juni 2006, 77 pagina's

Annotaties

 • "Reorganisatie na reorganisatie", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2006, 1, p. 33-36, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 7 oktober 2005 (COR Avébé).
 • "Informatievoorziening aan de OR bij verkoop onderneming", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2006, 3, p. 102-104, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 20 oktober 2005 (OR SSH)
 • ‘De mogelijkheden van de OR om naleving te voerderen van WOR, andere wetgeving en CAO', in Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2006,5, p. 165-167, bespreking van Rb.Utrecht, sector kanton, 22 december 2005 (OR NS Reizigers BV).
 • ‘Verschuiven werkzaamheden binnen concern adviesplichtig?' in Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2006, 10, p. 304-306, bespreking OK 8 juni 2006 (OR Leaf Holland).
 • ‘Toezegging en wijziging van omstandigheden' in Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, SR 2006-11, p. 335-338, bespreking OK 21 juli 2006 (OR Fresenius).

Voorts maandelijks een bespreking van rechtspraak van de Ondernemingskamer in OR Informatie.


2005

Boeken

 • L.C.J. Sprengers "Collectief overleg en Conflict" en "Medezeggenschap", hoofdstukken 7 en 8 in: "Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht", red E.Verhulp, Den Haag, BJU, 2005, tweede druk.
 • " Verhouding ondernemingsraad vakbonden: communicerende of concurrerende vaten? (768 KB)", opgenomen in congresbundel: "CAO-recht in beweging", Den Haag, SDU, 2005.
 •  De WOR-bestuurder bij de overheid: onafhankelijk optreden tussen twee vuren' (250 KB), opgenomen in bundel opstellen ter gelegenheid van afscheid van T. Dragt bij CAOP onder de titel ‘Een man van formaat'.
 • L.C.J. Sprengers (red.) "Heeft de ambtelijke status nog toekomst?", Zeist, Kerckebosch bv, 2005, Publicatie naar aanleiding van een congres van de Stichting Bijzondere leerstoel 'Arbeidsverhoudingen bij de Overheid (Albeda leerstoel)' aan de Universiteit Leiden, gehouden op 26 oktober 2005 bij het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), Den Haag.

Artikelen

 • "Medezeggenschapstructuur en Primaat van de Politiek", in: Sociaal Maandblad Arbeid 2005, 5, p. 219-231, Twee onderwerpen uit de WMW nader belicht.
 • Geschreven samen met S.Broens "Wat moet de OR met de nieuwe arbeidsongeschiktheidsregelgeving?", in: OR Informatie 2005, 10, p. 40-42.
 • " CAO bij de overheid: is er nog wel reden voor een apart overlegstelsel bij de overheid? (464 KB)", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2005, 10, p. 325-334.
 • "Rechtspraakoverzicht Medezeggenschapsrecht juli 2004 - juni 2005", in: Sociaal Maandblad Arbeid 2005, 10, p. 503-511, In dit rechtspraakoverzicht komen
 • " Kroniek van een aangekondigde dood (106 KB)", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2005, 11, p. 359-361, na aanleiding van het besluit tot intrekken van het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Werknemers (WMW).

Annotaties

 • "Bezwaren OR tegen met vakbonden afgesloten sociaal plan", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2005, 1, p. 30-33, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 1 november 2004 (OR Tibbett & Britten).
 • "Besluit zonder akkoord met vakbonden over sociaal plan", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2005, 3, p. 120-122, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 29 december 2004 (OR Gastec).
 • "Mondelinge ondernemingsovereenkomst", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2005, 6, p. 232-234, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 19 januari 2005 (OR WOT/Top Craft).
 • "Het primaat van de politiek in drie stappen", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2005, 7, p. 272-277, bespreking van uitspraak Hoge Raad 20 mei 2005 (DOR Ministerie SZW).
 • "Geen akkoord over sociaal plan", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2005, 12, p. 421-423, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 18 juli 2005 (OR Philips Semiconductors).

2004

Boeken

 • "Ondernemingsraad en toezichthouders", opgenomen in congresbundel met als titel "De werknemer in het ondernemingsrecht", Deventer, Kluwer, 2004.
 • "Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden", opgenomen in: "Tekst & Commentaar Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht", Deventer, Kluwer, 2004.
 • Artikelen-"SER-advies wijziging WOR", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2004, 2, p. 65-68..
 • " Geschillen op basis van de WOR in de overheidssector (1998 - 2002) (605 KB)", in: Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2004, 2, p. 63-75.
 •  "Slechts een beetje staken mag?" (764 KB) Geschreven samen met R.v.d. Stege , in: NJCM-bulletin 2004, 5, p. 651-668: Het collectief actierecht ex artikel 6 vierde lid en 31 ESH in de Nederlandse rechtspraktijk
 • "Rechtspraakoverzicht Medezeggenschapsrecht juli 2003 - juni 2004", in: Sociaal Maandblad Arbeid 2004, 10, p. 449-459.
 • Geschreven tezamen met M. van Leeuwen-Scheltema: "WMW2: Waarom Moet WOR Weg?", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2004, 12, p. 417-428.

Annotaties

 • "Centraliseren salarisadministratie valt onder primaat politiek", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2004, 3, p. 110-114, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 29 december 2003 (DOR Ministerie SZW).
 • "Statutenwijziging niet adviesplichtig", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2004, 6, p. 243-245, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 30 december 2003 (OR Intergas).
 • "Medeondernemerschap bij opheffingsbesluit vereniging", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2004, 7, p. 283-285, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 28 april 2004 (OR FNV Ledenservice).
 • "Toerekening besluitvorming binnen een concern", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2004, 10, p. 350-352, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 15 april 2004 (OR VNU Publitec).
 • "Opvang personele gevolgen bij verplaatsing vestiging", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2004, 11, p. 385-387, bespreking van uitspraak Ondernemingskamer 1 juli 2004 (OR Doornbos B&N).2005

2003

Boeken

 • ‘Verzet door OR en vakorganisaties: de bescherming van medezeggenschapsrechten versus de belangen van derden", opgenomen in: "Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2002-2003", Deventer, Kluwer, 2003.
 • "Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen", hoofdstuk 3 in: "Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie", Deventer, Kluwer, 2003, Reeks Monografieën Sociaal Recht nr. 31.

Artikelen

 • "Kabinetsstandpunt evaluatie WOR: mag het ook minder?", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2003, 4, p. 103-104.
 • L.C.J. Sprengers en A.F.M. Brenninkmeijer "Arbeidsconflicten bij de overheid: Collectieve belangen - uiteenlopende geschillen", Den Haag, SDU, 2003. Tekst van oraties.
 • "Mag het iets minder, of moet er meer?", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2003, 11, p. 333-338, Kanttekeningen bij de SER-adviesaanvraag over de wijziging van de WOR.
 • "Rechtspraakoverzicht Medezeggenschapsrecht juli 2002 - juni 2003", in: Sociaal Maandblad Arbeid 2003, 10, p. 461-469, In dit rechtspraakoverzicht komen ontwikkelingen in de medezeggenschapsrechtspraak in de periode zomer 2002 tot zomer 2003 aan de orde.

Annotaties

 • "Adviesrecht over besluit om niet te bieden op concessie", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2003, 1, p. 27-28, Bespreking OK Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2002 (OR NS Reizigers BV).
 • "Geen instemmingsrecht over Pilot Lopend Toezicht Speeltafels", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2003, 2, p. 64-66, Bespreking HR 20 december 2002 (OR Holland Casino).
 • "Verkoop aluminiumactiviteiten Nederlandse dochteronderneming", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2003, 7, p. 239-241, Bespreking OK Gerechtshof Amsterdam 13 maart 2003 (COR Corus Nederland BV).
 • "De grenzen aan de motiveringsplicht van de ondernemer", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2003, 9, p. 284-285, Bespreking OK Gerechtshof Amsterdam 20 juni 2003 (OR NS Reizigers BV).
 • "Wijziging in de management- en organisatiestructuur", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2003, 10, p. 319-321, Bespreking OK Gerechtshof Amsterdam 21 mei 2003 (COR Zorggroep Almere).
 • "Aanvragen ontslagvergunning is uitvoering besluit", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2003, 11, p. 355-356, Bespreking OK Gerechtshof Amsterdam 29 september 2003 (OR Top Craft BV).
 • "Wijziging toezicht bij Holland Casino", in: Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2003, 12, p. 394-396, Bespreking OK Gerechtshof Amsterdam 31 juli 2003 (OR Holland Casino).