Meer focus van politici op kwaliteit openbaar bestuur nodig

21-11-2017

De politiek zou de komende jaren meer kunnen volgen of de kwaliteit van het openbaar bestuur is toegenomen. Daarover is in het regeerakkoord geen expliciete ambitie opgenomen. Bij de laatste kabinetten was dat wel het geval, maar toen stonden personele krimp en efficiency centraal. Veel van die ambitie is bereikt en voor een deel wordt daar nog aan gewerkt. Het regeerakkoord van kabinet-Rutte II heeft weinig ambitie op het gebied van culturele diversiteit getoond. Medewerkers met een niet-westerse achtergrond zijn nog altijd ondervertegenwoordigd bij de overheid. De overheid begint wel weer te onderkennen dat specifieke kennis over sociale groepen bijdraagt bij aan de effectiviteit van beleid. Het doel om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen, is behaald.

Dat staat onder andere in de vierde Staat van de Ambtelijke Dienst 2017 die als ondertitel ‘De motiverende overheid’ heeft. Die titel heeft te maken met het tijdsgewricht waarin deze ‘STAD’ uitkomt: aan het einde van de regeerperiode van kabinet-Rutte II. Daarin is beleid geïmplementeerd onder de noemer ‘participatiesamenleving’ die een grotere verantwoordelijkheid van de burger vraagt. Dat vereist van de ambtenaar, een meer stimulerend en motiverend gedrag richting de burger. De STAD geeft daarom ook inzicht in hoe het personeelsbeleid bij de overheid zich heeft ontwikkeld en geeft diverse tips voor een goed HR-beleid voor bijvoorbeeld ict-ers en oudere medewerkers.

Onafhankelijke en kritische beschouwingen

De vijf bijzondere leerstoelen van het CAOP brengen elke twee jaar de STAD uit. Daarin staan onafhankelijke en kritische beschouwingen over de ontwikkelingen in de overheid en worden wetenschappelijke analyses gecombineerd met ervaringen uit de praktijk.
Deel I maakt de balans op van de voorgenomen veranderingen uit het vorige regeerakkoord.
Deel II gaat over ‘de motiverende overheid’ en laat zien hoe gemeenten, provincies en waterschappen dit vertalen in personeelsbeleid en nieuwe werkwijzen.

STAD 2017 is tot stand gekomen met steun van BZK en het ABP. Op 21 november vindt het Jaarcongres van de leerstoelen van het CAOP plaats over de thema’s van de STAD.

 Download de STAD 2017 (1.8 MB)