afbeelding

Leerstoelen

Kennisorganisatie CAOP ondersteunt vijf bijzondere leerstoelen: de ‘Albeda Leerstoel', ‘Ien Dales Leerstoel' , de ‘Leerstoel Comparative public sector en civil service reform', de ‘Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt’ en de ‘Leerstoel Productiviteit in de Publieke sector’. De leerstoelen hebben een leeropdracht op het gebied van de overheid als arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsverhoudingen, vergelijkingen / hervormingen van de publieke sector, de onderwijsarbeidsmarkt en productiviteit. Door kennisvalorisatie ten dienste van de leerstoelen bevordert het CAOP de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk. De leerstoelen fungeren als onafhankelijke wetenschappelijke motor vanuit een gemeenschappelijke  Meerjarenagenda (3.3 MB) voor de periode 2018-2021 die de samenhang tussen de aandachtsgebieden van de leerstoelen weergeeft en dient als kader voor concrete agendering van activiteiten. De programmering van de leerstoelen is gerelateerd aan drie centrale vraagstukken:

  1. Effectiviteit versus legitimiteit van overheidshandelen (de verhouding tussen overheid en burger)
  2. Zekerheid versus flexibiliteit in arbeidsverhoudingen en personeelsbeleid (de verhouding tussen werkgever en werknemer)
  3. Decentralisatie versus integraliteit van bestuur (verhouding tussen de verschillende bestuurlijke niveaus)

 Lees meer over de afzonderlijke thema's waar de hoogleraren zich onder andere mee bezig houden. (73 KB)

De zeven hoogleraren van de leerstoelen zijn in het bijzonder belast met het geven van onderwijs in hun keuzevakken en het doen van onderzoek en het verzorgen van de zogenaamde platformfunctie: het debat met de publieke sector. De Stichting Leerstoelen, waar de leerstoelen zijn ondergebracht, richt zich samen met de hoogleraren en het CAOP op deze platformfunctie. Deze functie ondersteunt de geïntegreerde onderzoeks- en onderwijsprogramma's en is behulpzaam bij het verspreiden van resultaten. Concreet kan het hierbij gaan om:

  • Debat gericht op visieontwikkeling en agendering van thema's die relevant zijn voor de brede publieke sector.
  • Een gevarieerde reeks van evenementen als platform voor toonaangevende experts uit praktijk, beleid en wetenschap die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de overheid. Visies uitwisselen, vernieuwend denken stimuleren. De evenementen zijn interactief, informatief en actueel. Er is formeel en informeel debat. Evenementen variëren van openbare congressen, tot besloten expertmeetingen, openbare lunchcolleges en masterclasses.
  • Actief verspreiden en delen van resultaten van de platformfunctie zoals publicaties, artikelen, interviews, persfeiten.

Nieuws